U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Hul... - R - Regelmogelijkheden ver...

Print deze pagina


Regelmogelijkheden vergroten


Beschrijving: regelmogelijkheden zijn de vrijheden en bevoegdheden die een medewerker heeft om zijn taken naar eigen inzicht uit te voeren, zoals:
- het oplossen van problemen;
- het inschakelen van hulp;
- de keuze van een eigen werkmethode;
- de keuze van een eigen werkvolgorde;
- het bepalen van eigen werk- en rusttijden.

Regelmogelijkheden vergroten de mogelijkheid om zelfstandig te functioneren en dit motiveert medewerkers. Het is daarom wenselijk medewerkers zo veel mogelijk regelmogelijkheden toe te staan. De regelmogelijkheden moeten wel bij de functie passen en aansluiten bij de competenties van de medewerkers. In het algemeen geldt: hoe meer regelmogelijkheden, hoe minder kans op ongezonde werkdruk en daaruit voortkomende gezondheidsklachten.

Aard: organisatorisch.


Beoogde effecten

Arbo-effect: bij meer regelmogelijkheden:
- leidt hogere werkdruk minder snel tot vermoeidheidsklachten (medewerkers met weinig regelmogelijkheden lopen 1,5 tot 1,8 maal meer kans op vermoeidheidsklachten);
- zijn er meer mogelijkheden om taken af te wisselen en neemt daardoor de kans op RSI-klachten af;
- is een medewerker beter in staat zijn eigen problemen op te lossen, wat vaak motiverend werkt;
- kan een medewerker beeldschermwerk waar mogelijk afwisselen met andersoortig taken of pauzes;
- kunnen medewerkers hun werktempo beter aanpassen en daardoor efficiënter gebruikmaken van hun energie.

Efficiency-effect: veel negatieve gevolgen van te hoge werkdruk verdwijnen als een medewerker voldoende regelmogelijkheden heeft. Omgekeerd: als een medewerker te weinig regelmogelijkheden heeft, leveren kleine problemen al snel werkstress op.

Andere voordelen: medewerkers die hun beschikbare regelmogelijkheden effectief inzetten, ervaren minder stress. Zij zijn productiever en verzuimen minder.

Mogelijke nadelen: -


Kenmerken

Oplossing voor: alle soorten bedrijven.

Bron:
- Rood in bedrijf

Link naar andere bronnen:
- Wat is werkstress en hoe voorkom je het?
- www.arboportaal.nl

Wet- en regelgeving: Arbobesluit artikel 5.10.


Implementatie

Invoeringstermijn: enkele maanden.

Benodigde inspanning:
Inventariseer:
- welke regelmogelijkheden en bevoegdheden er al zijn;
- welke regelmogelijkheden en bevoegdheden al worden benut.
Denk daarbij aan:
- de wijze waarop en volgorde waarin medewerkers taken uitvoeren;
- de keuze van hulpmiddelen en methodes;
- het moment van pauzeren;
- werk- en rusttijden (flexibele werktijden, snipper- en vakantiedagen en het opstellen van het werkrooster);
- de verdeling van moeilijke en makkelijke klussen onder collega’s;
- het inroepen van hulp door collega’s of de direct leidinggevende bij problemen.

- Geef medewerkers voldoende zelfstandigheid bij het bepalen van de werkvolgorde, de werkmethode, het werktempo en de mogelijkheden tot het voeren van overleg met bijvoorbeeld klanten.
- Er is een grens aan de werklast die medewerkers aankunnen (in kwaliteit en kwantiteit). Als de werklast toeneemt, is het extra belangrijk om de regelmogelijkheden mee te laten groeien.
- Informeer de medewerkers over de bestaande regelmogelijkheden en zorg dat ze deze zo optimaal mogelijk benutten. Coach hen zo nodig hierbij om hun kennis en vaardigheden te vergroten.

Tip: Vraag zo nodig hulp van de A&O-deskundige van de arbodienst.

 
 
 

< terug naar vorige pagina