U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Hul... - L - Lawaai- en houtstofreduc...

Print deze pagina


Lawaai- en houtstofreductie Houtbewerkingsmachines - Toelichting oplossingenkaarten


Er zijn drie typen oplossingenkaarten:
  • Oplossingenkaarten met uitgewerkte oplossingen voor zogeheten speerpuntmachines; dit zijn machines die veel voorkomen in de Timmerindustrie en relatief veel geluid en/of houtstof produceren.
  • Oplossingenkaarten met oplossingsrichtingen voor overige typen houtbewerkingsmachines.
  • Oplossingenkaarten met suggesties voor oplossingen gericht op de omgeving/voorzieningen.

Voor alle oplossingenkaarten geldt dat de beschreven oplossingen voor geluid en houtstof zodanig zijn gekozen dat deze niet leiden tot nieuwe knelpunten of grotere knelpunten op het gebied van andere arborisico’s, zoals bijvoorbeeld veiligheid of ergonomie. Eerder zullen ze bijdragen aan vermindering van deze knelpunten.

De beschreven oplossingen zijn operationeel haalbaar en technisch realiseerbaar. Dit betekent dat de betreffende aanpassingen toepasbaar zijn, rekening houdend met eisen op het gebied van bediening, veiligheid en proces- en productkwaliteit, en dat het technisch mogelijk is de aanpassing aan te (laten) brengen. Voor de aanpassingen zoals opgenomen in de oplossingenkaarten geldt dat ze mogen worden beschouwd als stand van de techniek in de bedrijfstak. Dit wil echter niet zeggen dat deze aanpassingen op dit moment al in een groot aantal bedrijven in de sector worden toegepast en gemeengoed zijn!
Ten aanzien van de economische haalbaarheid van de beschreven oplossingen kunnen in algemene zin geen uitspraken worden gedaan. Bij iedere oplossingenkaart wordt een indicatie gegeven van de kosten die met het realiseren van de aanpassingen gemoeid zijn. In hoeverre deze kosten aanvaardbaar zijn, is sterk afhankelijk van de financieel/economische positie van de sector en het individuele bedrijf.

Tot slot is het relevant om te vermelden dat de oplossingenkaarten voor houtbewerkingsmachines alleen iets zeggen over de mate van reductie van blootstelling aan geluid en houtstof van een werknemer die een groot deel van de werkdag aan zo’n machine werkt. De oplossingenkaart houdt geen rekening met de effecten vanuit de omgeving op de blootstelling aan geluid en houtstof van de werknemer (emissie van andere houtbewerkingsmachines, functioneren afzuig/filterinstallatie, wijze en frequentie van schoonmaken, etc.). Dit betekent dat bij het maken van keuzes voor het treffen van maatregelen nadrukkelijk ook gekeken moet worden naar de invloed van overige houtbewerkingsmachines en de wijze waarop in ander opzicht in de werkomgeving de emissie van geluid en houtstof wordt beperkt.


Oplossingenkaarten speerpuntmachines
De oplossingenkaarten met uitgewerkte oplossingen voor speerpuntmachines beschrijven in detail technische oplossingen voor bestaande machines, die leiden tot een vermindering van de emissie van geluid en/of houtstof. Streven hierbij is om de blootstelling van werknemers aan geluid en houtstof te beperken tot respectievelijk 80 dB(A) en 1 mg/m³. Deze streefwaarden komen voort uit de arboconvenanten voor de Houthandel en de Timmerindustrie. Voor de oplossingenkaarten van de meeste machines geldt dat deze streefwaarden met de beschreven technische aanpassingen gehaald kunnen worden. Voor een aantal machines is het niet mogelijk om door middel van technische aanpassingen deze streefwaarden te halen. Voor die machines is aangegeven welke reductie haalbaar is door het treffen van de in de oplossingenkaart beschreven technische maatregelen.

De benodigde aanpassingen aan speerpuntmachines worden weliswaar in detail beschreven, echter, gezien de enorme variatie in uitvoering van houtbewerkingsmachines, zal het veelal in de praktijk nodig zijn om de beschreven aanpassingen op onderdelen aan te passen aan de concrete situatie. Verder is het zo dat de aangegeven reductie in geluid of houtstof niet als een absolute waarde dient te worden beschouwd voor dat type of die categorie van houtbewerkingsmachines, maar meer als richtinggevend voor hetgeen aan reductie haalbaar is. In de praktijk zijn er namelijk verschillen in stof- en geluidsemissie tussen machines onderling binnen één categorie, afhankelijk van onder andere bouwjaar, merk en type. Daarnaast is de stof- en geluidsemissie van één machine in de praktijk ook nog eens afhankelijk van de productieomstandigheden (te verwerken houtsoort(en), hoeveelheid materiaal dat wordt weggenomen, ingesteld toerental, etc.).

De oplossingenkaart speerpuntmachines bestaat altijd uit twee delen:
  • Eén pagina die de oplossing op hoofdlijnen beschrijft; deze pagina geeft een korte beschrijving van de oplossing, de mate waarin de oplossing de blootstelling aan geluid en houtstof vermindert, een indicatie van de kosten voor realisatie en de benodigde tijd om de oplossing te realiseren.
  • Een bijlage waarin een detailbeschrijving van de oplossing wordt gegeven; deze bijlage bestaat uit een gedetailleerde beschrijving van de aanpassingen (met illustraties in foto’s/figuren), hetzij in algemene zin verwoord, hetzij aan de hand van een voorbeeld uit een pilotproject; naast de beschrijving van de oplossing worden ook de in te vullen randvoorwaarden aangegeven en is een lijst van leveranciers opgenomen. De lijst van leveranciers is tot stand gekomen op grond van aanwezige kennis bij de opstellers over leveranciers die in staat zijn de beschreven oplossingen cq aanpassingen te leveren en/of uit te voeren. De lijst is niet uitputtend en heeft niet de pretentie een kwaliteitsoordeel te geven. Een en ander betekent dat leveranciers die kunnen aantonen de beschreven oplossingen cq aanpassingen ook te kunnen leveren aan de lijst kunnen worden toegevoegd.


Oplossingenkaarten overige machines
Voor machines die minder vaak in de Timmerindustrie worden toegepast dan wel in mindere mate geluid en/of stof produceren is een oplossingenkaart gemaakt waarin algemene oplossingsrichtingen worden beschreven voor het terugdringen van blootstelling aan geluid en houtstof. Voor enkele machines worden ook meer specifieke suggesties gedaan voor aanpassingen die leiden tot reductie van geluid en houtstof tot beneden de streefwaarden.
Daarnaast is ook een oplossingenkaart aanwezig die ingaat op afzuiging van handmachines. Deze kaart is toegevoegd omdat handmachines, ook al worden ze slechts kort gebruikt, meestal zeer veel stof produceren. Ter voorkoming van hoge blootstelling aan houtstof is een adequate afzuiging noodzakelijk.
De beschreven oplossingen worden weer aan de hand van foto’s/figuren geïllustreerd.


Oplossingenkaarten werkomgeving
De derde categorie oplossingenkaarten geeft suggesties en tips voor het aanpassen van de werkomgeving, een goede uitvoering van afzuig- en filterinstallaties, onderhoud en inspectie(schoonmaken, inspectie en onderhoud afzuiginstallaties), Ook hier weer is getracht om door middel van foto’s/figuren de beschreven oplossingen te verduidelijken.


Overzicht oplossingenkaarten
Onderstaand is een overzicht gegeven van alle oplossingenkaarten. De kaarten zijn direct in te zien of te downloaden door op de link te klikken.

Oplossingenkaarten speerpuntmachines:

Oplossingenkaarten overige machines:

Oplossingenkaarten werkomgeving:


 
 
 

< terug naar vorige pagina