U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Hul... - B - Bouwkundige geluidsredu...

Print deze pagina


Bouwkundige voorzieningen ter reductie van geluidGeluidsabsorberende voorzieningen
Ten aanzien van de mogelijkheden maar ook de beperkingen van een geluidsabsorberende afwerking in werkruimten met rekening gehouden worden met het volgende.

Op korte afstand (het directe veld) van een bron wordt het geluidsniveau bepaald door het zogenaamde directe geluid dat rechtstreeks van de bron de ontvanger bereikt. Op grotere afstand (het galmveld) van de bron wordt het niveau voornamelijk bepaald door het geluid dat via reflecties tegen wanden, vloer en plafond de ontvanger bereikt, het zogenaamde nagalmgeluid. Alleen op dit gereflecteerde geluid heeft een geluidsabsorberende afwerking invloed en niet op het directe geluid.

Zo zal de gebruiker van een luidruchtige machine zelf slechts een gering geluidsreducerend effect (circa 1 dB) bemerken van geluidsabsorptie. Wel echter zijn collega's op grotere afstand van deze bron. In vrij grote ruimten, zoals de werkplaatsen bij houtverwerkende bedrijven, waar het geluidsniveau ook op grotere afstand nog bepaald wordt door enkele dominante lawaaimakers, kan een dergelijke geluidsabsorberende plafond- en/of wandafwerking leiden tot een significante geluidsreducties van 5 à 10 dB(A) in het nagalmveld. In combinatie met afschermende voorzieningen kan echter ook op kortere afstand van bepaalde geluidsbronnen een flinke reductie gerealiseerd worden.
Naast verlaging van de geluidsniveaus in het nagalmveld, heeft absorptie in een ruimte een verkorting van de nagalmtijd tot gevolg. Dit wordt in het algemeen subjectief als een verbetering ervaren (verbeterde spraakverstaanbaarheid, bronherkenning).

Veelal is het plafond of dak het meest geschikte oppervlak voor een geluidsabsorberende afwerking, enerzijds vanwege de kwetsbaarheid van de meeste absorberende materialen, anderzijds vanwege het grote beschikbare oppervlak.

Qua uitvoering zijn in principe de volgende hoofdvormen te onderscheiden:
- Plafondabsorptie door middel van een geluidsabsorberende afwerking direct tegen de bovengelegen vloer of de dakconstructie, eventueel geïntegreerd in het totale dakpakket.
- Plafondabsorptie door middel van vrijhangende, verticale geluidsabsorberende elementen, zogenaamde 'baffles'. Voor bestaande situaties geldt dat het aanbrengen van een geluidsabsorberende afwerking tegen de bovengelegen vloer of de dakconstructie veelal niet gewenst of toepasbaar is vanwege de reeds aanwezige bevestigingspunten voor technische installaties, daglichttoetreding via daklichten enzovoort. Baffles kennen deze bezwaren niet en kunnen bovendien op verschillende hoogten afgehangen worden. Het aanbrengen van geluidafwerkingsmaterialen tegen de onderzijde van de dak- of vloerconstructie behoeft evenzo niet tot deze montagetechnische bezwaren te leiden;
- Wandabsorptie in de vorm van dubbelwandige stalen panelen, waarbij achter de geperforeerde binnendoos minerale wol is aangebracht;
- Wandabsorptie in de vorm van houtwolcementplaten tegen de wand, bij voorkeur aangebracht op een houten regelwerk met minerale wol in de spouw.

In dit verband kan nog gewezen worden op de mogelijkheid die zich met name bij (ver)nieuwbouw voordoet om de gewenst geluidsabsorberende 'plafond'afwerking te integreren met de dakconstructie.
Indien een lichte (geprofileerde) stalen dakconstructie wordt toegepast, kan een hoge mate van geluidsabsorptie gerealiseerd worden door dit stalen dak geperforeerd uit te voeren. Daarbij wordt als thermisch isolatiemateriaal mineraalwol toegepast.


Afschermende voorzieningen
Bij afschermende voorzieningen kan worden gedacht aan bouwkundige scheidingsconstructies (vaste wanden) of verplaatsbare geluidsschermen. Bij de uitvoering van bouwkundige scheidingsconstructies kunnen onder andere de volgende materialen worden toegepast:
- Gipskarton (dikte minimaal 12,5 mm);
- Multiplex of MDF (dikte minimaal 15 mm);
- Staalplaat (dikte minimaal 1,5 mm).

Geluidsschermen in hallen hebben voornamelijk op korte afstand achter het scherm een wezenlijke geluidsreductie tot gevolg. Vóór het scherm kan het geluidsniveau vanwege reflecties zelfs toenemen. Dit kan vermeden worden door het scherm aan de zijde van de geluidsbron geluidsabsorberend uit te voeren.
Op grotere afstanden wordt het afschermend effect grotendeels teniet gedaan door reflecties van het geluid tegen plafond en wanden, tenzij deze sterk geluidsabsorberend zijn afgewerkt. Schermen dienen bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de bron geplaatst te worden, echter zonder starre verbindingen met de bron. Door de schermen mobiel uit te voeren, kan de opstelling aangepast worden aan de eisen die elk afzonderlijk project vraagt.


Akoestisch gunstige lay out
Een akoestisch gunstige lay out kan verkregen worden door:
- Dominante geluidsbronnen zoveel mogelijk bij elkaar te concentreren in plaats van "willekeurig" over het gehele productieoppervlak te verspreiden. In het laatste geval is namelijk sprake van hoge geluidsniveaus in vrijwel de gehele hal.
- Optimaal gebruik te maken van het geluidsafschermend effect van bouwkundige "obstakels" die reeds in de lay out van de werkplaats aanwezig zijn;
- Bepaalde luidruchtige activiteiten of machines in afgescheiden ruimten te doen plaatsvinden respectievelijk opstellen.
- Bepaalde afdelingen waar relatief hoge geluidsniveaus optreden bouwkundig af te scheiden van afdelingen waar vanwege de eigen werkzaamheden in principe geen hoge geluidsniveaus te verwachten zijn. (Voorbeeld: het magazijn niet "open" in de werkplaats opnemen.)
- Voor zover van toepassing, optimaal gebruik te maken van de richtingsafhankelijke uitstraling van geluidsbronnen.

Randvoorwaarde is echter altijd dat een dergelijke lay out past binnen de logistieke mogelijkheden qua productiestroom en werkvolgorde.

In bestaande situaties zijn veranderingen ten behoeve van een akoestisch gunstige lay out veelal zeer ingrijpend of onhaalbaar. Bij ingrijpende organisatorische en/of bouwkundige wijzigingen is zoiets wel mogelijk. Met name in nieuwbouwsituaties echter kan aandacht worden besteed aan de realisatie van een akoestisch gunstige lay-out, waarbij de meest luidruchtige machines op een (liefst afgeschermd) deel van de ruimte geconcentreerd worden.


Kenmerken

Soort oplossing: technisch, organisatorisch.

Type risicoreductie: overdrachtsbeperking.

Verwachte overige effecten: geen.

 
 
 

< terug naar vorige pagina